ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


 

Anglo-Continental: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Beet Language Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
- Brochure 2016
Brighton Language College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Brighton ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
- Brochure 2016
The Bournemouth & Poole College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ฺBurlington School: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Communicate School: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Manchester ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Central School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Ealing, Hammersmith & West London: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
EC Centres: สถาบันอยู่ที่เมือง London, Cambridge, Brighton, Bristol, Oxford ค่ะ
Promotion: 1 - 11 weeks
Promotion: 12 - 23 weeks
Promotion: 24+ weeks
- Price 2016
Embassy English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Hastings, Oxford, Brighton,
Oxford ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Excel English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ฺFrances King School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Hilderstone College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Kent ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ils English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Nottingham ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Kaplan International Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Oxford, Baht,
Cambridge, Manchester, Salisbury, Bournemouth, Torquay, Edinburgh ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
ฺKings Colleges: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Oxford, Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
LaL Language Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London,  ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
The Language Gallery: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Oxford, Birmingham,
Manchester ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
The London School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Canterbury ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Lฺanguage Studies International (LSI): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London,
Brighton, Cambridge ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
LSI-Portmouth: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Portsmouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ฺLanguage Teaching Course (LTC): สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Brighton,
Eastboune ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Malvern House: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
ฺM.L.S. International College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Bournemouth ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Norwich Study Centre (Flying Classrooms): สถาบันอยู่ที่เมือง Norwich ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
The Oxford English Centre: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Oxford ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Oxford House College: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Stratford-upon-Avon,
Oxford ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Oxford International Education Group: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London,
Oxford,, Brighton ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
Oxford School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง Oxford ค่ะ
- Promotion & Price 2016
SC GEOS Language Plus: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Brighton ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Stafford House School English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London, Brighton,
Canterbury ค่ะ

- Promotion
- Price 2016
South thames college: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
St Giles International: สถาบันอยู่ที่เมือง London, Brighton, Eastbourne ค่ะ
- Promotion
- Price 2016
Wimbledon School of English: สถาบันสอนภาษาอยู่ที่เมือง London ค่ะ
- Promotion
- Price 2016